Konkurs literacki na autorską bajkę, wiersz lub rymowankę dla dzieci

Konkurs literacki 2021-03-16 17:27
data rozpoczęcia: 2021/03/16, Wtorek
data zakończenia: 2021/08/16, Poniedziałek
organizator: Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice
miasto: Kozienice
liczba wyświetleń: 41 razy

 

 

Regulamin ogólnopolskiego Konkursu literackiego
na autorską bajkę, wiersz lub rymowankę dla dzieci

1.  ORGANIZATORZY
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego
Patronat Honorowy nad Konkursem objął Burmistrz Gminy Kozienice – Piotr Kozłowski

2. UCZESTNICY

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby dorosłe, które ukończyły 18. rok życia.

3. TEMAT KONKURSU

Bajka, wiersz lub rymowanka dla dzieci, propagująca pozytywne wartości, postawy
i zachowania społeczne, napisana w języku polskim.

4. CELE KONKURSU

 • Stworzenie piszącym możliwości prezentacji swojej twórczości.
 • Inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej.
 • Promocja literatury, propagowanie czytelnictwa oraz instytucji Biblioteki.
 • Rozwijanie wrażliwości literackiej, inwencji twórczej i kreatywności.
 • Uczczenie jubileuszu 100-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice.
 • Na podstawie nadesłanych prac, zostaną stworzone elektroniczne książeczki, służące do celów promocyjno - reklamowych Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice.

5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie 1 pracy literackiej oraz wypełnionej karty zgłoszeniowej, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 • Uczestnik wypełniając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
 • Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon,) Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

· Dane osobowe będą przechowywane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice (Administratora) przez okres niezbędny do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie dłużej niż 5 lat po wygaśnięciu wszelkich roszczeń i zobowiązań obu stron wynikających z tych przepisów.

               - Istnieje możliwość żądania:

- dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

- ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

- ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

- ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

- przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Administratorowi na adres
e-mail: marcin.grabarczyk@bibliotekimazowsza.pl

 • Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach związanych z udziałem i rozstrzygnięciem konkursu oraz jego publikacją jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie.

6. ZASADY OGÓLNE

 • Przedmiotem Konkursu są prace literackie – bajka, wiersz lub rymowanka dla dzieci, wykonane samodzielnie przez uczestników, wcześniej niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach (prace zbiorowe nie będą przyjmowane).
 • Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać pracę literacką w formie wydruku komputerowego, sformatowane następująco (czcionka 12 Times New Roman na papierze formatu A4 w ilości 1-2 strony, standardowy margines 2,5 cm, nagłówek i stopka – 1,5 cm, odstępy między wierszami standardowe 1,0). Każda strona musi posiadać numerację.
 • Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę literacką
 • Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 • Nagrodzona praca zostanie m. in. opublikowana na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice oraz na profilu Facebook. Ponadto na podstawie nadesłanych prac zostaną stworzone elektroniczne książeczki.
 • Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej pracy na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

7. NADSYŁANIE/DOSTARCZANIE PRAC KONKURSOWYCH

 • Warunkiem rejestracji uczestnika jest doręczenie 1 koperty, która musi zawierać:

-      wydrukowaną pracę literacką (bajka, wiersz lub rymowanka dla dzieci) oznaczoną godłem autora

-      nośnik CD z utworem, oznaczony godłem autora (tekst musi być zapisany w formie pliku elektronicznego (w formacie: .odt, .doc, .docx).

-      wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

-      koperta w celu zachowania anonimowości autora wydruku musi być oznaczona także godłem autora. Przez godło rozumie się słowo, logo, hasło maskujące właściwą tożsamość autora (inne niż w poprzednich edycjach konkursu, jeżeli autor brał w nich udział).

 • Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

ul. J. Kochanowskiego 22, 26-900 Kozienice
z dopiskiem „Ogólnopolski konkurs literacki”

 • Prace nadesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom.

8. HARMONOGRAM KONKURSU

 • Termin rozpoczęcia Konkursu – 15 marca 2021 r.
 • Termin nadsyłania/dostarczania prac konkursowych – 16 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Biblioteki)
 • Rozstrzygnięcie Konkursu – 30 sierpnia 2021 r.
 • Wręczenie nagrody podczas uroczystych obchodów 100-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice – 9 września 2021 r.
 • O terminie wręczenia nagrody zwycięzca zostanie powiadomiony indywidualnie.

9. NAGRODY KONKURSOWE

 • I miejsce – 1000 zł,
 • II miejsce – 600 zł,
 • III miejsce – 400 zł,
 • Wyróżnienia – publikacje książkowe

10. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 • Do oceny zgłoszonych prac konkursowych Organizator powoła Jury, którego zadaniem jest rzetelna, sumienna i obiektywna ocena prac konkursowych oraz wybór zwycięzcy.
 • Prace powinny być oryginalne (wychowawcze, zabawne, interesujące, pomysłowe).
 • Przy ocenie prac konkursowych Jury weźmie pod uwagę w szczególności:,

-      walory artystyczne, literackie i oryginalność,

-      zgodność z tematyką dziecięcą,

-      twórczy charakter utworu,

-      poprawność stylistyczną i językową,

-      poziom literacki,

 • Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie prac konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujących, że nie nadają się one do publicznej prezentacji i rozpowszechniania.

11. KONTAKT W SPRAWIE KONKURSU

Wszelkich informacji w sprawach związanych z Konkursem udzielają:

Sylwia Kuczyńska, Agnieszka Dziuba

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

Filia nr 8 - Mediateka

tel. (48) 366-25-36,

e-mail: bpgk.filia8@gmail.com

 


 
Zobacz również
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla
Konkurs poetycki 2020-06-19 10:15
IDEA Wiersze Georga Trakla, dzięki swojej sile profetycznej i nowatorstwu języka poetyckiego, w znacznym...
Ogólnopolski Konkurs na tekst lub filmik polecający książkę dla młodzieży!
Inne 2018-07-31 13:58
Ogólnopolski Konkurs na tekst lub filmik polecający książkę dla młodzieży!Zapraszamy do udziału w konkursie "Link do Literatury"!
Konkurs artystyczny PKPzin
Konkurs graficzny 2016-04-04 14:12
Ogłaszamy konkurs artystyczny. Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia. Aby...
Pasja Pisania. Pisania można się nauczyć!

Projekt i wykonanie: a3m agencja internetowa