XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zdzisława Arentowicza

Konkurs poetycki 2019-07-09 11:39
data rozpoczęcia: 2019/06/27, Czwartek
data zakończenia: 2019/08/23, Piątek
organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza
miasto: Włoclawek
liczba wyświetleń: 517 razy

XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zdzisława Arentowicza

Regulamin konkursu

  1. 1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza  we Włocławku.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 27 czerwca 2019 r.

  1. 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do autorów zrzeszonych i niezrzeszonych   w organizacjach twórczych.

4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie

zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

  1. 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie 3 własnych utworów poetyckich                 o dowolnej tematyce, nienagradzanych i niepublikowanych, w trzech egzemplarzach maszynopisu.

6. Zasady opisania prac konkursowych:

            1) Utwory powinny być podpisane godłem słownym (pseudonimem), którym opatrzona             będzie także oddzielna koperta, zawierająca wewnątrz dane: imię, nazwisko, wiek autora,          dokładny adres domowy, mailowy i numer telefonu.

            2) Ponadto do utworów należy załączyć oświadczenie o treści:

  1.             „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były     wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach”.

            3) Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw         wierszy.

 

7. Wiersze należy przesłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Z. Arentowicza we Włocławku

ul. Warszawska 11/13

87-800 Włocławek;

z dopiskiem: „Arentowicz”.

Nie będą brane pod uwagę prace przesłane drogą mailową.

8. Termin nadsyłania wierszy upływa z dniem 23 sierpnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 26 września 2019 r.

9. O przyznaniu nagród decyduje Jury, powołane przez organizatora. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne w wysokości:

I nagroda –1000,00 zł

II nagroda – 700,00 zł

III nagroda – 400,00 zł

Wyróżnieni otrzymają karty upominkowe do Salonu Empik na kwotę 200,00 zł

Laureaci zostaną poinformowani przez organizatora o nagrodach i wyróżnieniach.

  1. 10. Uczestnik Konkursu nadsyłając pracę oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste     i majątkowe do przesłanej pracy.

11. Uczestnik Konkursu, nadsyłając pracę na Konkurs, zgadza się na:

            1)   publikację wierszy,

            2) przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, co          potwierdza podpisując treść zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr2);           podpisaną zgodę należy przesłać wraz z pracami konkursowymi w kopercie opatrzonej  godłem zawierającej dane osobowe,

            3) na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i materiałach            filmowych zarejestrowanych podczas rozstrzygnięcia Konkursu, co potwierdza podpisując          treść zgody na przetwarzanie wizerunku (zał. nr 3); podpisaną zgodę należy przesłać wraz                 z pracami konkursowymi w kopercie opatrzonej godłem zawierającej dane osobowe,

12. Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są wraz z dokumentami, o których mowa powyżej, przesłać zgodę rodzica/ opiekuna prawnego na udział w Konkursie (zał. nr 4) w kopercie opatrzonej godłem zawierającej dane osobowe.

13. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik potwierdza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zapoznanie się z podstawowymi przepisami o ochronie danych (zał. nr 1)

.

 


 
Zobacz również
XXXVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI im. MIECZYSŁAWA STRYJEWSKIEGO w LĘBORKU
Konkurs literacki 2021-07-09 10:33
  XXXVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKIim. MIECZYSŁAWA STRYJEWSKIEGO w LĘBORKU regulamin   Konkurs...
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla
Konkurs poetycki 2020-06-19 10:15
IDEA Wiersze Georga Trakla, dzięki swojej sile profetycznej i nowatorstwu języka poetyckiego, w znacznym...
Ogólnopolski Konkurs na tekst lub filmik polecający książkę dla młodzieży!
Inne 2018-07-31 13:58
Ogólnopolski Konkurs na tekst lub filmik polecający książkę dla młodzieży!Zapraszamy do udziału w konkursie "Link do Literatury"!

Projekt i wykonanie: a3m agencja internetowa