Konkurs Literacki O Srebrne Pióro MDK

Konkurs literacki 2020-01-27 16:38
data rozpoczęcia: 2020/01/27, Poniedziałek
data zakończenia: 2020/02/29, Sobota
organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku
miasto: Białymstok
liczba wyświetleń: 462 razy
Konkurs Literacki O Srebrne Pióro MDK

Regulamin XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

„O Srebrne Pióro MDK” im. Wiesława Szymańskiego

Organizator – Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

 

 

 

CELE KONKURSU:

-   prezentacja twórczości literackiej młodzieży z Podlasia

-   promocja młodych artystów

-   integracja środowiska młodzieży piszącej

-   upamiętnienie postaci białostockiego poety, prozaika, dziennikarza radiowego –
Wiesława Szymańskiego

 

ZASADY KONKURSU:

 1. Konkurs skierowany jest do uczestników zamieszkałych lub uczących się na terenie województwa podlaskiego, urodzonych w latach 1995-2004, tj. do:
 • uczniów szkół średnich – oznaczenie „L” (Liceum);
 • absolwentów szkół średnich – zarówno studentów, jak i tych osób, które zaprzestały nauki lub kontynuują ją w szkołach pomaturalnych – oznaczenie „A” (Absolwenci).

Organizator zastrzega sobie prawo łącznego oceniania zgłoszonych utworów w przypadku niewielkiej ilości uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 1. Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach gatunkowych: poezji i prozy.
  W kategorii poezji należy nadesłać zestaw trzech wierszy o dowolnej tematyce.
  W kategorii prozy –  jedno opowiadanie fabularne (pracę o charakterze eseju nie będą oceniane) o objętości do 5 znormalizowanych stron (1 strona = 1800 znaków),
  o dowolnej tematyce, z wyłączeniem szeroko rozumianej fantasy.
  Utwory należy nadsyłać w czterech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu. Rękopisy nie będą uwzględniane przy ocenie.
 2. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane, w tym w Internecie, oraz nagradzane w innych konkursach (dopuszcza się konkursy o zasięgu wyłącznie wewnątrzszkolnym).
 3. Każdy utwór należy opatrzeć godłem tekstowym (pseudonimem słownym); tym samym godłem powinna być podpisana zaklejona koperta, zawierająca kartę zgłoszenia z danymi autora oraz oświadczenie o autorstwie utworów. Zestawy, wraz z kopertą z kartą zgłoszenia (rozszyfrowane godło) i podpisanym oświadczeniem, powinny zostać zamieszczone w głównej kopercie zbiorczej (wysyłkowej).
 4. Uczestnik może wziąć udział równocześnie w obu kategoriach konkursowych – wówczas zarówno proza, jak i poezja, winny być podpisane tym samym godłem. W każdej kategorii jeden autor może nadesłać wyłącznie jeden zestaw utworów. Prace uczestników nieprzestrzegających tej zasady zostaną zdyskwalifikowane.
 5. Nadsyłając prace na Konkurs autor zgadza się na przetwarzanie danych osobowych
  na potrzeby postępowania konkursowego oraz na ewentualną publikację wierszy na stronie internetowej Organizatora, almanachach konkursowych.
  Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora niniejszego regulaminu.
 6. Termin nadsyłania prac upływa 29 lutego 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).
  W celu zachowania anonimowości prace należy nadsyłać wyłącznie pocztą tradycyjną (listownie) na adres:
  Młodzieżowy Dom Kultury
  15-201 Białystok
  ul. Warszawska 79 A

  z dopiskiem „Srebrne Pióro – XIII” i z oznaczeniem literowym kategorii wiekowej („L”, „A”).
  Na kopercie wysyłkowej prosimy nie umieszczać swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu. Umieszczenie danych osobowych skutkuje dyskwalifikacją.
 7. Regulamin Konkursu wraz ze wzorem karty zgłoszeniowej zamieszczony jest na stronie internetowej: www.mdk.bialystok.pl.
 8. W skład Jury wejdą zaproszeni przez Organizatora literaturoznawcy, pisarze i krytycy.

 

10.  Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu, połączone z wręczeniem nagród, nastąpi 19 marca 2020 r. o godz. 18.00 w siedzibie MDK. Na galę rozstrzygnięcia Konkursu zostaną zaproszeni autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac.

11.   W Konkursie „O Srebrne Pióro MDK” zostanie przyznana nagroda główna – Srebrne Pióro MDK – oraz nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w czasie przesyłki.
 2. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.
 3. Prace niespełniające warunków Konkursu nie będą oceniane.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania w mediach utworów nadesłanych na Konkurs w celach promocyjnych.
 5. Uczestnik niepełnoletni musi być zgłoszony przez opiekuna (nauczyciela lub opiekuna prawnego).
 6. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada niezbędną dokumentację, umożliwiającą uczestnictwo młodzieży w konkursie (w tym: zgodę opiekunów prawnych na udział w konkursie i  na przetwarzanie danych osobowych dziecka) oraz oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał niniejszy regulamin oraz Klauzulę informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora i nie zgłasza zastrzeżeń.
 7. Dane osobowe uczestników i ich opiekunów będą wykorzystane w celu przeprowadzenia konkursu (wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i wyróżnień) oraz publikowane w materiałach dotyczących konkursu.
 8. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych została zamieszczona na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku (www.mdk.bialystok.pl).
 9. Pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres m.charuba@mdk.bialystok.pl 
  lub telefonicznie: tel. 85 7327949.

 

pobierz załącznik (regulamin_O_srebrne_Pióro_MDK_2020.pdf)

 
Zobacz również
Konkurs literacki na autorską bajkę, wiersz lub rymowankę dla dzieci
Konkurs literacki 2021-03-16 17:27
    Regulamin ogólnopolskiego Konkursu literackiego na autorską bajkę, wiersz lub...
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla
Konkurs poetycki 2020-06-19 10:15
IDEA Wiersze Georga Trakla, dzięki swojej sile profetycznej i nowatorstwu języka poetyckiego, w znacznym...
Ogólnopolski Konkurs na tekst lub filmik polecający książkę dla młodzieży!
Inne 2018-07-31 13:58
Ogólnopolski Konkurs na tekst lub filmik polecający książkę dla młodzieży!Zapraszamy do udziału w konkursie "Link do Literatury"!

Projekt i wykonanie: a3m agencja internetowa